مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
  
          مدیر  کل  
    ولی اله زمانی              2-0243353741
          مدرک: لیسانس  -    سابقه کاری: 21 سال

       مسئول حراست
داود احمدخانی                          02433442000 
 مدرک: لیسانس  -    سابقه کاری: 23 سال  
 
                                               
 
 مدیر فنی                                                تماس                                                                          معاون اداره
  ستار رحمنی                                              02433450005                                                                                بهرام کرمی          02433442569     
 مدرک: فوق لیسانس  -    سابقه کاری: 27 سال                                                          مدرک: لیسانس  -    سابقه کاری: 21 سال
     
   معاونت بازرگانی                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                              
      رییس  خدمات بازرگانی                                                                                                                                               سرپرست امور اداری  و منابع انسانی                                                   
                                                                                                                                                               علی النقی نقی لو نیا      02433440450
 مدرک: -   -    سابقه کاری: - سال                                                                                           مدرک: فوق لیسانس  -    سابقه کاری: 20 سال
                                                                                                                                                                                                                
  مسئول روابط عمومی                                                                                                                 رییس اداره  توزیع  فروش                                  
   وحید اکبری             02433449017                                                                                  مرتضی احمدی                02433454501                   
 مدرک: فوق لیسانس  -    سابقه کاری: 17 سال                                                             مدرک: لیسانس  -    سابقه کاری: 21 سال
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
مسئول دفتر  مدیر کل                                                                                                                   امور حقوقی
مجید مینایی                            2-0243353741                                                                مجتبی رجبی                      02433444529
 مدرک: فوق دیپلم -    سابقه کاری: 21 سال                                                                    مدرک: لیسانس  -    سابقه کاری: 21 سال

                                                                                      

مسئول واحد انفورماتیک                                                                                                              عامل ذیحساب و رییس امور مالی
محمدرضا محرمی یگانه   02433449017                                                                         حسین امندی              02433442569     
 مدرک: دکتری تخصصی-    سابقه کاری: 12سال                                                           مدرک: فوق لیسانس  -    سابقه کاری: 22سال


                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
مسئول دبیر خانه                                                                                                                      سعید یوسفی
مرتضی پرستو              02433454501                                                                                   سرپرست سیلوهای غدیر        02433441021    
 مدرک: فوق دیپلم   -    سابقه کاری: 18 سال                                                          مدرک: فوق لیسانس  -    سابقه کاری: 3 سال
                                                                                                                                                                     
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025