مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
ردیف نوع عنوان خدمت شناسه خدمت الکترونیکی/غیر الکترونیکی آدرس اینترنتی ارائه خدمت
1 خدمت خرید تضمینی /توافقی کالاهای اساسی منتخب 13021587000 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید تضمینی گندم داخلی
13021587100 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید تضمینی دانه های روغنی داخلی
13021587101 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید توافقی برنج پر محصول داخلی
13021587102 غیر الکترونیکی
2 خدمت توزیع کالاهای اساسی منختب وارداتی 13021588000 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • صدور حواله فروش برنج
113021588100 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • صدور حواله فروش شکر خام
13021588101 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • فروش گندم مصارف نانوایی به کارخانه های تولید آرد
13021588102 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • فروش روغن خام به کارخانه های تولید روغن نباتی
13021588103 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • عرضه گندم معمولی (مازاد بر مصرف داخلی)در رینگ صادراتی بورس کالایی
13021588108 غیر الکترونیکی
3 خدمت خرید کالاهای اساسی منتخب وارداتی 13022485000 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید گندم وارداتی منصوب
13022485100 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید روغن خام وارداتی مصوب
13022485101 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید شکر خام وارداتی مصوب
13022485102 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • خرید برنج وارداتی مصوب
13022485103 غیر الکترونیکی
4 خدمت مدیریت  وراهبری ذخایر استراتژیک  کالاهای اساسی منتخب 13021589000 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • مدیریت و ارهبری ذخایر استراتژیک گندم
13021589100 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • مدیریت و راهبری ذخایر استراژیک روغن خام
13021589101 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • مدیریت و راهبری ذخایر استراتژیک  شکر خام
13021589102 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • مدیریت و راهبری  ذخایر استرتژیک برنج
13021589103 غیر الکترونیکی
5 خدمت نظارت  وسنجش کیفیت گندم 13021590000 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • تعیین و سنجش کیفیت گندم خرید داخلی
13021590100 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • تعیین و سنجش کیفیت گندم وارداتی
13021590101 غیر الکترونیکی
زیر خدمت
 • برنامه ریزی و نظارت بر اختلاط گندم در کشور
13021590102 غیر الکترونیکی
6 خدمت نظارت بر فروش آرد به واحد های نانوایی در کشور 13021591000 الکترونیکی مشاهده
7 خدمت حمایت از بهسازی و نو سازی واحد های نانوایی 13021592000 الکترونیکی مشاهده
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025