مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
 
جدول میزان رشد خرید تضمینی گندم
سال میزان خرید تضمینی گندم (هزارتن) میزان رشد / کاهش
1391 11 ــ
1392 168 15 برابر
1393 220 30%
1394 231 5 %
1395 352 34%
1396 192 48- %
 
 
 
جدول میزان توزیع کالاهای اساسی در استان به تفکیک سالهای 92 تا 96
ارقام به تن می باشد
سال برنج قندوشکر حبوبات روغن دفاتر
دانش آموزی
سایر جمع
92 6548 ــ 300 ــ ــ ــ 6848
93 1182 ــ ــ ــ ــ ــ 1182
94 1443 ــ ــ ــ ــ ــ 1443
95 2017 ــ ــ ــ ــ ــ 2017
96 1267 ــ ــ ــ ــ ــ 1267
جمع 12457 ــ 300 ــ ــ ــ 12757
 
جدول رتبه های انواع نان های تولیدی استان در مقایسه با کل کشور
نوع نان رتبه سال 92 رتبه سال 93 رتبه سال 94 رتبه سال 95 رتبه سال 96
بربری 1 2 2 2 1
لواش 2 2 1 1 1
سنگک 2 3 2 1 3
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2022